588

PLAY2ADAPT | ERASMUS+ PROJECT

Во учебната 2018/19 и 2019/20 година нашето училиште е дел од проектот на Еразмус + програмата Play 2 Adapt заедно