3218

БЛАГОДАРНОСТ

Нашето ушилиште изразува огромна благодарност кон Г-динот Ѓеорге Наум кој е познат македонски бизнисмен од Перт Австралија за неговата несебична