536

1 АПРИЛ

Во рамките на проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието и склучениот партнерски договор помеѓу училиштата ОУ„ДЕБРЦА“с. Белчишта и ОУ„Нури Мазари„

296

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на родителите и учениците дека можат да добијат информација кај одделенските раководители за оценките добиени од екстерното