Instructors

Наташа Јанковска-Китани

Наставник во предметна и одделенска настава

Љупка Јакимоска

Предметен и одделенски наставник

Елена Ристоска

Предметен и одделенски наставник

Билјана Трајкоска

Предметен наставник

Билјана Бибоска-Стојкоски

Предметен наставник

Павлина Гаврилоска-Палоска

Предметен наставник

Николче Андрески

Предметен наставник

Зоран Митановски

Предметен наставник

Даниел Аврамоски

Предметен наставник

Павлина Јонческа

Предметен наставник

Горан Цветковиќ

Предметен наставник

Светлана Богданоска

Предметен наставник

Detail

Launch Course