Согласно Законот за основно образование (Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15 член 46 ) ОУ„Дебрца“ с. Белчишта објавува

 

О Г Л А С

за зaпишување на ученици во прво одделение за учебнaта 2018/19 година

 

  1. Децата во прво одделение во основното училиште се запишуваат во текот на месец MAJ и тоа: од 01 до 31 Мај 2018 година секој работен ден од 08:00 часот до 13:00 часот во просторите на училиштето во с. Белчишта.
  2. При запишувањето на детето во прво одделение родителот треба да достави:
  • Фотокопија од извод од матичната книга на родените
  • Медицинска потврда од матичен стоматолог
  • Потврда за примени задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна здравствена установа.
  1. Право на запишување имаат децата родени во 2012 година и оние кои се родиле до 31 Јануари 2013 година.
  2. За времето на уписот ќе добиете покана или ќе бидете контактирани од страна на училишниот психолог за набљудувањето кое го спроведува училиштето.

 

 

 

с. Белчишта                                                                                                                  В.Д. Директор

30.04.2018 год.                                                                                                         Билјана Славевска

Исто така прочитајте и за:

Пријава за запишување во I одделение
Пријава за запишување во I одделение
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места