С О О П Ш Т Е Н И Е

За реализација на електронското екстерно тестирање

За учениците од IV до VIII одделение
Објава на прашањата 07.05.2016
Прием на забелешки од јавноста за прашањата од јавната база Од 07.05.2016 до 17.05.2016
Објавување на распоред за тестирање по денови 31.05.2016
Објавување на распоред за тестирање со предмети Од 03.06.2016 до 08.06.2016
Тестирање на учениците Од 07 и 10.06.2016 до 08 и 11.06.2016
Објавување на прелиминарни резултати од тестирање 17.06.2016
Внес на приговорите во софтверот од страна на училишната комисија Од 20.06.2016 до 22.06.2016 до 15:00 часот
Разрешување на приговорите во ДИЦ 28.06.2016
За учениците од IX одделение
Тестирање на учениците од IX одделение Од 07.06.2016 до 10.06.2016
Објавување на прелиминарни резултати од тестирање 13.06.2016
Внес на приговорите во софтверот од страна на училишната комисија 13.06.2016 до 16.06.2016 до 15:00 часот
Разрешување на приговорите во ДИЦ 21.06.2016

 

Исто така прочитајте и за:

Пријава за запишување во I одделение
Пријава за запишување во I одделение
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
PLAY2ADAPT | ERASMUS+ PROJECT