Основно училиште ,,Дебрца“ с.Белчишта – Општина Дебрца

Адреса с.Белчишта 6344 Општина Дебрца 
телефон 046-286-003; факс 046-286-003 
e-mail:[email protected] 
и веб страна www.oudebrca.com
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ПРОСЛЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР:
 • Сања Ристеска – психолог и
 • Виолета Новеска – секретар

Листа на информации од јавен карактер

ЗАКОН И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 

 • Закон за работни односи
 • Закон за јавни службеници
 • Закон за основно образование
 •  Закон за заштита на деца
 • Правилник за оценување, напредување, полагање на испити, видови на пофалби, награди и педагошки мерки за учениците во основните училишта
 • Правилник за начинот на организирање и спроведување на екстерното проверување на учениците во основните училишта, начинот на формирање и работење на училишната комисија,тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот и постапката на проверување на тестовите од училишната комисија како и формата и содржината на извештајот
 • Правилник за распоредот на работното време на учителите, стручните работници во основното училиште и воспитувачите во ученичкиот дом
 • Правилник за начинот и постапката при полагање на стручен испит на учител, наставник, стручен работник и воспитувач во во основното училиште
 • Правилник за постапката и начинот на полагање на испитот за директор на основно училиште, како и формата и содржината на уверението
 • Колективен договор зза основно образование
 • Статут на ОУ,,Дебрца,,с.Белчишта
 • Систематизација на работни места
 • Кодекси на однесување на ученици, родители и наставници

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОУ „ДЕБРЦА“ С.БЕЛЧИШТА

 • Организациона структура: Централно училиште, подрачни училишта и подрачни паралелки;
 • Човекови ресурси –кадрова структура
 • Училишен одбор
 • Наставнички совет
 • Совет на родители

 

НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМИ

 

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОУ „ДЕБРЦА“ С.БЕЛЧИШТА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОУ „ДЕБРЦА“ С.БЕЛЧИШТА

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОУ „ДЕБРЦА“ С.БЕЛЧИШТА

 

БУЏЕТ НА ОУ „ДЕБРЦА“ С.БЕЛЧИШТА

 

ЈАВНИ НАБАВКИ

 

АКТИВНОСТИ НА ОУ „ДЕБРЦА“ С.БЕЛЧИШТА

 • Проекти
 • Екскурзии
 • Натпревари

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ

СООПШТЕНИЈА НА ОУ„ДЕБРЦА“ С.БЕЛЧИШТА


Напишете коментар