ДИРЕКТОР

Административни службеници

Административни службеници.

Стручни соработници

Стручни соработници на училиштето.

Наставен кадар во предметна настава

Наставници кои изведуваат настава од VI до IX одделение.

Наставен кадар во одделенска настава

Наставници кои изведуваат настава од I до V одделение.

Технички персонал